Romantik Paris - Svatební šaty

Formy uzavření manželství

 

Uzavření manželství s nezletilým snoubencem

Podle zákona nemůže uzavřít manželství nezletilý občan, čili osoba mladší 18 let.

Vyjímečně, jestliže je to v souladu se společenským účelem manželství, může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než 16 let. Jedná se například o případy, kdy snoubenka je již v těhotenském stavu, kdy snoubenci mají již své dítě, kdy spolu žijí jako druh a družka v společné domácnosti, či mají možnost získat vlastní byt, půjčku, hypotéku, nebo z jiných vážných rodinných důvodů.

Soud v těchto případech může rozhodnout ve prospěch snoubenců, pokud shledá, že oba budoucí partneři jsou tak duševně, morálně a fyzicky vyspělí, aby byli schopni vytvořit harmonický a trvalý svazek.

Návrh na povolení uzavřít manželství musí podat pouze nezletilý snoubenec prostřednictvím svého zvoleného právního zástupce. Žádost musí podat k příslušnému soudu dvého trvalého bydliště.

Uzavření manželství s cizincem.

Sňatek lze také uzavřít s partnerem cizí státní příslušnosti, pokud cizinec prokáže svou totožnost platným dokladem a dalšími doklady, které musí přiložit k žádosti o uzavření manželství. Tyto doklady musí být vydané úřady jeho domovského státu.

Jedná se o:

 • Rodný list
 • Doklad o státní příslušnosti
  • nahrazuje pas
 • Doklad o právní způsobilosti
 • Potvrzení rodinného stavu
 • Potvrzení o pobytu
 • Úmrtní list manžela
  • v případě ovdovělého cizince
 • Souhlasné vyjádření
  • v případě právního zástupce souhlasné vyjádření domovských úřadů cizince o uznání platnosti manželského sňatku
 • Prohlášení o oprávnění pobytu
  • na území České republiky vydané Cizineckou policií ČR ke dni sňatku

V případě, kdy jeden ze snoubenců nemluví a nerozumí česky, je zapotřebí zajistit na akt prohlášení uzavření manželství účast tlumočníka. Bez jeho účasti nelze prohlášení o uzavření manželství učinit.

Uzavření manželství v ohrožení života

Je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen, není třeba předložit doklady k uzavření manželství potřebné. I v takovém případě však snoubenci musí prohlásit, že jim nejsou známy okolnosti, které by uzavření manželství vylučovaly.

Uzavření manželství v zahraničí

Občan České republiky může v cizině uzavřít manželství též před zastupitelským úřadem České republiky oprávněným k tomu zvláštním předpisem. V cizině může přijmout prohlášení snoubenců, je-li alespoň jeden z nich státním občanem České republiky, kapitán lodi pod vlajkou České republiky, kapitán letadla registrovaného v České republice a velitel jednotky České republiky v zahraničí.

Uzavření manželství v zastoupení

Z důležitých důvodů může okresní úřad povolit, aby prohlášení jednoho ze snoubenců, že vstupuje do manželství, učinil jeho zástupce. Plná moc musí být písemná a podpis na ní musí být úředně ověřen. Druhý snoubenec, se kterým má být manželství uzavřeno, musí být v ní přesně označen.

Odvolání plné moci je účinné, jen pokud se o něm druhý snoubenec dozví předtím, než učiní prohlášení, že vstupuje do manželství.

Písemná plná moc obsahuje:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, datum a místo narození, rodná čísla a místo trvalého pobytu snoubenců a zástupce
 • prohlášení o příjmení snoubenců a jejich společných dětí, v mužském a ženském tvaru
 • prohlášení, že zmocniteli nejsou známy okolnosti, které by uzavření manželství vylučovaly a že zvážil úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění

Zástupcem snoubence může být pouze zletilá fyzická osoba, která není zbavena způsobilosti k právním úkonům, jejíž působilost k právním úkonům není omezena, a která je stejného pohlaví jako snoubenec, kterého zastupuje.

Neplatnost manželství

Manželství nemůže být uzavřeno:

 • se ženatým mužem nebo vdanou ženou
 • mezi předky a potomky a mezi sourozenci; totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá
 • nezletilým (mladším než 18 let); výjimečně může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než šestnáct let
 • osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům; osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu
 • osobou stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům; uzavření manželství takové osobě může povolit soud, je-li její zdravotní stav slučitelný s účelem manželství

Manželství nevznikne (neplatnost a neexistence manželství):

 • jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím
 • jestliže bylo uzavřeno nezletilým mladším šestnácti let
 • jestliže nebylo uzavřeno před příslušným orgánem státu, církve nebo náboženské společnosti
 • jestliže při uzavírání manželství církevní formou nebylo předloženo oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem
 • jestliže nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro uzavření manželství zástupcem
 • jestliže prohlášení o uzavření bylo učiněno v důsledku bezprávní výhružky anebo omylu týkající se totožnosti jednoho ze snoubenců nebo povahy právního úkonu uzavření manželství
Copyright ©2010, Romantik Paris s.r.o., všechna práva vyhrazena
Design a development: Lumen Media
Potíže s prohlížením stránky? Kontaktujte webmastera.
XHTML /CSS
design by Lumenstudio