Romantik Paris - Svatební šaty

Svatba a zákony

Výklad manželství v našem právním řádu

Manželsví je trvalé společenství muže a ženy jeho hlavním účelem je založení rodiny a řádná výchova dětí.

Muž a žena, kteří spolu chtějí uzavřít manželství mají předem poznat navzájem své charakterové vlastnosti a svůj zdravotní stav, aby mohli založit manželství které splní svůj účel.

Muž a žena mají v manželsví stejná práva a stejné povinnosti. Jejich vztah je rovnoprávný. Jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí.

O uspokojování potřeb rodiny jsou povinni oba manželé pečovat podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Poskytování peněžních a jiných prostředků na náklady společné domácnosti může být zcela nebo zčásti vyváženo osobní péčí a společnou domácnost a děti.

Novela občanského zákoníku poněkud změnila systém majetkoprávních vztahů mezi manželi. Věci, které dosud tvořily bezpodílové spoluvlastnictví manželů, se staly součástí jejich společného jmění. Konkrétněji, než tomu bylo dosud, pak zákon vymezuje věci, které do tohoto společného jmění nepatří. Nejvýraznější změnou oproti dřívější právní normě je zakotvení instituce manželských smluv a dohod, jimiž lze majetkoprávní vztahy manželů individuálně upravit.


Právní akt uzavření manželství

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství, učiněným před obecním úřadem pověřeným vést matriky, popřípadě úřadem, který plní jeho funkci nebo před orgáněm církve nebo náboženské společnosti, oprávněné k tomu zvláštním předpisem.

Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Pojem manželství v našem právním řádu

  1. Manželství je trvalé společenství mezi mužem a ženou
  2. Muž a žena mají v manželství stejná práva a stejné povinnosti
  3. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství

Copyright ©2010, Romantik Paris s.r.o., všechna práva vyhrazena
Design a development: Lumen Media
Potíže s prohlížením stránky? Kontaktujte webmastera.
XHTML /CSS
design by Lumenstudio